UNG THƯ TẾ BÀO GAI

www.dalieubacsidungquynhon.com

UNG THÖ TEÁ BAØO GAI

 

1. Ñaïi cöông

Ung thö laø beänh lyù aùc tính cuûa teá baøo. Khi bò kích thích bôûi caùc taùc nhaân sinh ung thö. Teá baøo taêng sinh moät caùch voâ haïn ñoä, voâ toå chöùc, khoâng tuaân theo caùc cô cheá kieåm soaùt veà phaùt trieån cuûa cô theå.

 Nhìn chung ung thö da thöôøng gaëp nhaát laø ôû ngöôøi da traéng: treân 200/100000 daân, ngöôøi da ñen ít maéc nhaát  döôùi 10/100000 daân. Ngöôøi da vaøng tæ leä maéc ôû möùc trung bình. Nam cao hôn nöõ 1,5 laàn.

2. Trieäu chöùng

2.1. Laâm saøng

Thöôøng laø loeùt saâu, bôø goà cao, nhieàu thuøy, saãm maøu

- U xuaát phaùt treân toån thöông cuõ: seïo, seïo boûng.

- U suøi, loeùt muûn, deã chaûy maùu, thöôøng keøm theo nhieãm truøng.

- Tieán trieån nhanh

- Di caên haïch vuøng, di caên xa.

Bieåu hieän toaøn thaân: Khoaûng 10 - 35% ung thö bieåu moâ teá baøo gai coù di caên haïch neân bieåu hieän toaøn thaân thöôøng ngheøo naøn. Giai ñoaïn cuoái cuûa ung thö bieåu moâ teá baøo gai coù suy suïp cô theå, suùt caân, soát thieáu maùu, ñau…

Ngoaøi ra coøn moät soá theå:

+ Ung thö bieåu moâ teá baøo ñaùy coù vaûy :

Hình aûnh gioáng ung thö bieåu moâ teá baøo ñaùy nhöng xam laán roäng vaø coù theå di caên. Caàn ñieàu trò tích cöïc laáy boû roäng , sôùm.

+ Theå loài: Thöông toån loài ra thaønh nhieàu nhuù, nhieàu caønh, tieán trieån chaäm. Hay gaëp ôû caùc hoác töï nhieân nhö mieäng, haäu moân, döông vaät, baøn chaân.

+ Theå hoàng saûn: Thöông toån thaønh ñaùm maøu ñoû ôû khoang mieäng, hay keøm ñaùm baïch saûn.

2.2. Caän laâm saøng: sinh thieát nhieàu maûnh bôø toån thöông laøm giaûi phaãu beänh.

Sinh thieát laáy ôû rìa toån thöông, caàn laáy ñuû ñoä saâu ñeå xaùc ñònh möùc xaâm laán teá baøo ung thö.

Coù theå laøm chaån ñoaùn töùc thì hoaëc 48 giôø.

3. Chaån ñoaùn

3.1. Chaån ñoaùn xaùc ñònh

Döïa vaøo caùc trieäu chöùng laâm saøng vaø keát quaû giaûi phaãu beänh ñeå chaån ñoaùn xaùc ñònh.

3.2. Chaån ñoaùn phaân bieät

Döïa vaøo khaùm nghieäm laâm saøng vaø sinh thieát bôø toån thöông. Phaûi chuù yù khaùm beänh nhaân ôû nôi ñuû aùnh saùng, coù kính luùp quan saùt thöông toån, quan saùt toaøn thaân vaø caùc nhoùm haïch. Coù theå nhaàm vôùi caùc thöông toån sau:

- Loeùt nhieãm truøng do naám, vieâm lao, giang mai.

Vi truøng sinh muû nhö haäu boái.

- Loeùt do thieåu döôõng:

Nhö öù treä tónh maïch , loeùt do thieáu maùu ñoäng maïch, beänh thaàn kinh, beänh xô da tieàn ung thö.

3. Ñieàu trò

Phaãu thuaät:  laø chuû yeáu.

3.1. Tia xaï

- Ung thö teá baøo gai khaùng tia maïnh neân coù theå duøng nguoàn tia aùp saùt maïnh, nhöng keát quaû khoâng roõ raøng vaø tin caäy nhö duøng phaãu thuaät.

- Ñoái vôùi haïch tia xaï ít coù taùc duïng

- Ít coù taùc duïng, duøng vôùi muïc ñích ñieàu trò taïm thôøi, hoaëc boå sung trong moät soá tröôøng hôïp.

3.2. Hoùa chaát toaøn thaân

Trong moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät duøng ñieàu trò taïm thôøi baèng 5FU, Ciplatin, Doxorubicin, vaø Isotretinoin khi ung thö di caên roäng.

4. Tieân löôïng

- Tæ leä soáng sau 5 naêm 70-80%

- Khaùm ñònh kyø 3 thaùng 1 laàn trong 2 naêm ñaàu vaø 6 thaùng 1 laàn trong 3 naêm tieáp theo.

Muïc ñích theo doõi sau ñieàu trò nhaèm: Phaùt hieän vaø kòp thôøi söõa chöõa nhöõng bieán chöùng do caùc phöông phaùp ñieàu trò gaây ra.

Phaùt hieän sôùm caùc taùi phaùt ung thö.

Phaùt hieän nhöõng di caên ung thö vaø coù höôùng xöû lyù thích hôïp.

Caàn chuù yù tuyeân truyeàn vaø khaùm tyû myõ phaùt hieän caùc thöông toån da ôû giai ñoaïn sôùm, ñieàu trò coù hieäu quaû cao ôû giai ñoaïn sôùm.

5. MỘT SỐ HÌNH ẢNH UNG THƯ TẾ BÀO GAI

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bác sỹ Hoa Tấn Dũng
0983045356
0934994650
Zalo: 0934994650

Địa chỉ : Kiốt Số 02A Đường Võ Liệu -Bên cạnh cổng vào bến xe Quy Nhơn

JLIB_HTML_CLOAKING


BẢN ĐỒ PHÒNG KHÁM

LIÊN KẾ WEBSITE

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

534262
Hôm nay :Hôm nay :61
Hôm qua :Hôm qua :81
Trong tuần :Trong tuần :142
Trong tháng :Trong tháng :215
Tổng truy cập :Tổng truy cập :534262
LỊCH