BỆNH SÙI MÀO GÀ

www.dalieubacsidungquynhon.com

BỆNH TÌNH DỤC

BEÄNH SUØI MAØO GAØ

(Genital warts)

I. ÑAÏI CÖÔNG

- Suøi maøo gaø laø beänh do virus coù teân khoa hoïc laø Human papilloma virus (HPV) gaây ra, thöôøng xuaát hieän ôû vuøng sinh duïc vaø haäu moân.

- Beänh chuû yeáu laây truyeàn qua ñöôøng tình duïc, coøn coù theå laây truyeàn qua tieáp xuùc. Treû sô sinh coù theå bò laây beänh töø meï maéc beänh trong luùc sinh ñeû.

- Tuoåi thöôøng gaëp ôû ñoä tuoåi hoaït ñoäng tình duïc 20 – 45 tuoåi.

- Yeáu toá thuaän lôïi: veä sinh keùm, boä phaän sinh duïc thöôøng aåm öôùt, bao quy ñaàu daøi, vieâm aâm hoä – aâm ñaïo, suy giaûm mieãn dòch.

II. LAÂM SAØNG

1. Thôøi gian uû beänh

Ít nhaát 3 tuaàn, nhieàu 8 thaùng, trung bình 3 thaùng. Nhöng coù tröôøng hôïp nhieàu thaùng ñeán nhieàu naêm tuyø töøng loaïi virus, ñaùp öùng mieãn dòch cuûa ngöôøi beänh, tình traïng söùc khoeû, vò trí xaâm nhaäp cuûa virus.

2. Thöông toån laâm saøng

Thöông toån suøi: laø saån noåi cao, treân coù caùc nhuù meàm maøu hoàng töôi gioáng nhö tinh theå nhoâ cao xoeø roäng gioáng maøo gaø hay gioáng suùp lô.Thöông toån meàm, khoâng ñau, ñuïng vaøo deã chaûy maùu.

Thöông toån saån daïng muïn côm: laø saån noåi cao maøu hoàng hoaëc xaùm, beà maët thoâ, khoâ, coù caùc nhuù raát nhoû.

Thöông toån phaúng: laø saån noåi cao, beà maët phaúng, bôø ñeàu, kích thöôùc to nhoû khaùc nhau, coù theå raûi raùc hay cuïm laïi.

3. Thöông toån döôùi laâm saøng

Thöông toån khoâng nhìn thaáy hoaëc chæ coù moät vuøng thoâ maát boùng.

4. Khoâng bieåu hieän laâm saøng

Virus HPV khu truù ôû bieåu bì vaø bieåu moâ nhöng khoâng gaây bieåu hieän laâm saøng.

5. Vò trí thöông toån: ña soá bò ôû boä phaän sinh duïc

III. CHAÅN ÑOAÙN

1. Chaån ñoaùn xaùc ñònh:

Chaån ñoaùn beänh chuû yeáu döïa vaøo bieåu hieän laâm saøng cuûa beänh. Moät soá ít tröôøng hôïp xaùc ñònh chaån ñoaùn baèng moâ beänh hoïc.

IV. ÑIEÀU TRÒ

1. Nguyeân taéc ñieàu trò:

- Xoaù saïch thöông toån baèng caùc phöông phaùp taïi choã.

- Tö vaán ngöôøi beänh, baïn tình, ngöôøi tieáp xuùc.

- Giaûm nguy cô aùc tính hoaù.

- Phuïc hoài giaûi phaåu, thaåm myõ vaø chöùc naêng vuøng thöông toån.

- Haïn cheá thaáp nhaát caùc taùc haïi do ñieàu trò gaây ra.

Sau khi ñieàu trò saïch thöông toån, beänh nhaân caàn ñöôïc theo doõi thöôøng xuyeân trong 3 thaùng ñaàu ñeå theo doõi keát quaû ñieàu trò, bieán chöùng sau ñieàu trò, coù cô hoäi tö vaán vaø giaùo duïc söùc khoeû cho ngöôøi beänh. Ñoái vôùi phuï nöõ neân tö vaán cho hoï laøm theâm Pap test ñeå theo doõi ung thö coå töû cung.

V. PHOØNG BEÄNH

- Duøng bao cao su trong quan heä tình duïc coù theå giaûm söï laây truyeàn beänh.

- Taát caû phuï nöõ tuoåi sinh ñeû ñeàu neân laøm xeùt nghieäm kính pheát coå töû cung haøng naêm ñeå phaùt hieän coù nhieãm HPV vaø phaùt hieän sôùm ung thö.

- Taát caû caùc beänh nhaân suøi maøo gaø caàn ñöôïc laøm xeùt nghieäm huyeát thanh chaån ñoaùn giang mai, xeùt nghieäm phaùt hieän nhieãm HIV.

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Bác sỹ Hoa Tấn Dũng
0983045356
0934994650
Zalo: 0934994650

Địa chỉ : Kiốt Số 02A Đường Võ Liệu -Bên cạnh cổng vào bến xe Quy Nhơn

JLIB_HTML_CLOAKING


BẢN ĐỒ PHÒNG KHÁM

LIÊN KẾ WEBSITE

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

554871
Hôm nay :Hôm nay :6
Hôm qua :Hôm qua :89
Trong tuần :Trong tuần :95
Trong tháng :Trong tháng :2107
Tổng truy cập :Tổng truy cập :554871
LỊCH